Members of LCG

Director Professor Xin-yuan GUAN
   
Postdoctoral Fellow

Dr. Cecilia Lingxi JIANG

Dr. Yvonne Ngar-woon KAM

   
Research Members

Dr. Vicky Shuo FANG

Ms. Bella Bei-lei LIU

Mr. Raymond Wai-man LIU

   
Postgraduate Students

Mr. Miao CHEN

Ms. Yuzhu CUI

Ms. Jiaozi HE

Mr. Chen JIANG

Ms. Yixuan LU

Ms. Zhaojie LYU

Ms. Krista Roberta VERHOEFT

Mr. Chaoran SHI

Mr. Liangzhan SUN

Ms. Ying TANG

Ms. Ying WANG

Mr. Ka Chun WU

Ms. Shayi WU

Ms. Zijun XIAN

Ms. Qian YAN

Mr. Xiadong YANG

Ms. Dandan YU

Ms. Feifei ZHANG

PhD Student

PhD Student

PhD Student

PhD Student

PhD Student

PhD Student

PhD Student

MPhil Student

PhD Student

PhD Student

PhD Student

PhD Student

MPhil Student

PhD Student

PhD Student

PhD Student

PhD Student

PhD Student

Graduated Student

Mr. Terence TANG

Dr. Liang HU

Dr. Dan XIE

Dr. Amy TAI

Dr. Dong-Jiang TANG

Dr. Muhan CHEN

Dr. Betty CHOW

Dr. Billy Sze-Hang LAU

Dr. Li FU

Dr. Stephanie Kwai-yee MA

Dr. Sui-sui DONG

Dr. Lei-lei CHEN

Dr. Kar-lok KONG

Dr. Jian LI

Dr. Jian WANG

Dr. Cai-lie ZHU

Dr. Yan LI

Dr. Tim Hon-man CHAN

Dr. Ming LIU

Dr. Alissa M WONG

Dr. Yangyang SONG

Dr. Tingting CAO

Dr. Jinna CHEN

Dr. Yun LI

Dr. Xiaoyan MING

MPhil, 1999-2001

PhD, 2000-2004

PhD, 2001-2004

PhD, 2002-2005

PhD, 2003-2006

PhD, 2003-2007

PhD, 2003-2007

PhD, 2004-2007

PhD, 2004-2007

PhD, 2005-2007

PhD, 2006-2010

PhD, 2006-2010

PhD, 2007-2011

PhD, 2007-2011

PhD, 2007-2011

PhD, 2007-2011

PhD, 2008-2012

PhD, 2009-2012

PhD, 2009-2013

PhD, 2009-2013

PhD, 2010-2014

PhD, 2011-2014

PhD, 2011-2015

PhD, 2012-2016

PhD, 2012-2016